CAT ES

Condicions generals

Mitjançant aquest document, s'estableixen les condicions generals de la relació contractual que té per objecte, la compravenda de productes oferts des de la pàgina web www.redribbonescape.com, titularitat de Juan Manuel López Agenjo amb domicili Av. Gumersind Bisbal, 3-5, 1r 3a, la Pobla de Claramunt (Barcelona), CP 08787, amb NIF 79276062F, i les persones físiques (d'ara en endavant el client) que manifesten la voluntat de comprar els esmentats productes mitjançant la sol·licitud realitzada via Internet a través d'aquesta web. Aquestes sol·licituds dels usuaris constitueixen les condicions particulars a les que van associades les presents Condicions Generals que el client ha de consultar amb caràcter previ a la compra del producte. Al client se li exposen a través del lloc web www.redribbonescape.com les presents Condicions Generals, per tal que les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti, no podent el client comprar el producte sense que s'hagi produït aquesta consulta. El client sempre disposarà d'aquestes Condicions Generals en un lloc visible de la web.

Qualsevol reclamació que el client necessiti traslladar a Juan Manuel López Agenjo s'haurà de fer mitjançant escrit dirigit a l'adreça postal indicada en el paràgraf anterior, o a l'adreça de correu electrònic contacto@redribbonescape.com

OBJECTE DE LES CONDICIONS GENERALS

Per les presents Condicions Generals Juan Manuel López Agenjo, es compromet a lliurar al client els productes que aquest hagi sol·licitat a través del lloc web www.redribbonescape.com a canvi d'un preu determinat.

Mitjançant la compra dels productes disponibles en aquesta pàgina web el client declara que:

 1. Que és una persona major d'edat i amb capacitat per contractar.
 2. Que ha llegit, comprès, i que accepta, les presents Condicions Generals.

LEGISLACIÓ APLICABLE

La interpretació i l'execució de les condicions, així com tots els actes que es siguin conseqüència d'elles, quedaran sotmesos al dret espanyol i al seu legislació vigent, llevat que hi hagi disposicions d'ordre públic contràries a això.

ALTERACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS

Juan Manuel López Agenjo es reserva el dret de modificar les presents Condicions Generals en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho prèviament al client, que en qualsevol cas, és responsable de revisar-les com a requisit previ a l'adquisició de qualsevol producte disponible a través d'aquesta pàgina web.

En qualsevol cas, es consideraran com a vàlides i aplicables les Condicions Generals que estiguin exposades a la web en el moment que el client adquireixi els corresponents productes. Tot comanda feta a Juan Manuel López Agenjo implica necessàriament a títol de condició essencial, determinant i imprescindible, l'acceptació sense reserves pel Client de les Condicions Generals de Venda de Juan Manuel López Agenjo vigents el dia en què es dugui a terme la reserva corresponent . A més, el Client reconeix que l'acceptació de les presents condicions implicarà l'aplicació d'aquestes a la comanda a què es refereixen, així com a tot comanda posterior, amb excepció d'aquells casos en què noves condicions siguin posades en el seu coneixement per Juan Manuel López Agenjo . El fet que Juan Manuel López Agenjo no recorri en un moment donat a qualsevol de les presents condicions no pot ser interpretat ni equivaldrà a renunciar a recórrer a elles en el futur o en el passat.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.
Red Ribbon Escape es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com suficient la publicació de les mateixes en el lloc web.
Red Ribbon Escape no es fa responsable dels continguts de les pàgines web a les que redirecciona seu website així com tampoc dels possibles incompliments de la normativa vigent que en cada moment aquestes pàgines puguin incórrer. Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que Red Ribbon Escape no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, Red Ribbon Escape manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit llocs web i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Red Ribbon Escape no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de Red Ribbon Escape. No obstant això, Red Ribbon Escape col·labora de manera activa en la retirada de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web.
Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, Cinta Vermella Escape no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació i / o servidor, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, talls de llum o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

TARIFES
La Tarifa és de 70,00 € / sessió per a grups de 2 jugadors, de 80,00 € / sessió per a grups de 3-4 jugadors, de 100,00 € / sessió per a grups de 5 jugadors i 120,00€ per a grups de 6 jugadors. Els participants poden ser de totes les nacionalitats. L'IVA quedarà inclòs dins el preu per tal de regular i aplicar els impostos legals que preveu la normativa que li és d'aplicació.
Red Ribbon Escape es reserva el dret a aplicar altres tarifes o descomptes per promocions, per dates concretes o per horaris concrets. Aquests descomptes poden estar subjectes a canvis i modificacions, i s'apliquen per un temps determinat.

RESERVES I PAGAMENTS

 1. En l'apartat Reserves el calendari mostra els dies que es poden seleccionar, i posteriorment, les hores disponibles.
 2. Per reservar cal introduir una adreça de correu electrònic.
 3. Per a una reserva amb èxit l'usuari ha de seleccionar un dels sistemes de pagament disponibles, fent-se efectiva si el cost del servei ha estat abonat al compte del Proveïdor pels processos de pagament establerts a la web.
 4. Red Ribbon Escape accepta pagaments amb targeta de crèdit o dèbit. Utilitzem sistemes de pagament segurs per protegir la seguretat en el pagament amb targeta de crèdit o dèbit. Les dades confidencials del pagament són transmeses directament i de forma encriptada (SSL) a l'entitat financera BBVA. En fer el pagament a través de passarel·la de pagament segura, el sistema verificarà automàticament que la targeta de crèdit està activada per al Comerç Electrònic Segur. Després connectarà amb el banc emissor de la mateixa, el qual autoritzarà l'operació.
 5. En els pagaments per transferència l'usuari assumeix totes les despeses o recàrrecs que el seu banc li pugui incloure (ports i impostos).
 6. Red Ribbon Escape es reserva el dret a atendre només als usuaris que han realitzat el pagament de la seva sessió de joc amb antelació. Les reserves sense confirmar o sense abonar no seran ateses perquè el nostre personal només es troba al local a les hores validades.
 7. Per al pagament amb targeta de crèdit s'han de facilitar les dades següents: nom, número de targeta, data de caducitat i codi de verificació o seguretat.
 8. Utilitzem una forma de pagament mitjançant targeta de crèdit totalment segura mitjançant el TPV Virtual del BBVA. En finalitzar la comanda es mostrarà la pantalla del TPV Virtual del BBVA perquè introdueixi les dades de la targeta de crèdit i quan els confirmi el TPV virtual es connectarà amb el banc de l'usuari perquè introdueixi la contrasenya / pin / targeta de coordenades per confirmar el pagament segur.
 9. Totes les dades de la targeta de crèdit de l'usuari només es processen en el TPV Virtual Segur del BBVA, de manera que Red Ribbon Escape no té accés als mateixos ni s'emmagatzemen a la base de dades.
 10. En el cas que el TPV Virtual informés de la denegació de la targeta, es cancel·larà automàticament la comanda.
 11. El pagament mitjançant compte Paypal no és possible en la nostra passarel·la de pagament, i ha de seleccionar un altre sistema de pagament.
 12. Red Ribbon Escape envia un correu electrònic de confirmació a l'usuari, amb les dades de la reserva, aquest correu s'envia a l'adreça de correu electrònic proporcionada per l'usuari durant el procés de registre. Si aquest correu no és rebut, l'usuari s'ha de posar en contacte amb Red Ribbon Escape enviant un mail a reservas@redribbonescape.com
 13. El correu electrònic de confirmació que envia Red Ribbon Escape té caràcter de Bono. El personal de Red Ribbon Escape pot demanar veure-ho, ja sigui imprès o per pantalla, en mòbil o tauleta, abans d'entrar per tal de poder accedir al joc. Aquest bo no té caràcter nominatiu, per la qual cosa qualsevol persona del grup podrà presentar-lo i accedir al joc.
 14. Les reserves a menys de 48 hores de la sessió requerida caldrà gestionar-les per telèfon o correu electrònic, ja que no apareixen en el calendari per poder ser reservades via web, i hauran de ser abonades en efectiu en Red Ribbon Escape un cop acabada la sessió.


POLÍTICA DE CANVIS I CANCELACIONS

 1. L'Usuari té la possibilitat d'eliminar o canviar la data de reserva només contactant amb Red Ribbon Escape per e-mail, reservas@redribbonescape.com
 2. Qualsevol canvi o cancel·lació d'una reserva s'ha d'efectuar amb més de 48 hores d'antelació.
 3. Si l'Usuari cancel·la la reserva amb més de 48 hores d'antelació, abans de la data reservada, Red Ribbon Escape haurà de reemborsar l'import total de la quota pagada i l'usuari haurà d'indicar el compte bancari per fer efectiu l'abonament.
 4. Si l'Usuari cancel·la la reserva amb menys de 48 hores abans de la data reservada el retorn de la quota no podrà ser reclamat, però Red Ribbon Escape permetrà generar una altra reserva per a una altra data disponible. En aquest cas, si us plau, poseu-vos en contacte sempre amb Red Ribbon Escape a través de l'adreça electrònica: reservas@redribbonescape.com
 5. Una reserva pot ser cancel·lada per l'Usuari a través de l'e-mail reservas@redribbonescape.com Si la cancel·lació té dret a reemborsament, i en el cas de fer-se via e-mail, l'usuari ha de facilitar les següents dades: el nombre de reserva, dia i hora, amb el seu nom i un compte corrent per poder abonar l'import.
 6. Si per raons tècniques o d'altre tipus Red Ribbon Escape no pot proporcionar els seus serveis, les reserves que es vegin afectades podran disposar d'altres dates o bé es reemborsaran les tarifes vigents, segons el desig de l'usuari.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 1. Tothom participa en el joc sota el seu propi risc. Red Ribbon Escape no es fa responsable dels accidents que els usuaris puguin tenir durant el joc si aquests són deguts a la negligència de l'usuari, a la incorrecta manipulació de les instal·lacions, així com a l'ús indegut dels objectes que es troben a la zona de recepció, i en l'àrea de joc. Red Ribbon Escape disposa d'una assegurança de protecció civil per assegurar qualsevol accident produït en les seves instal·lacions i per a un màxim de 6 participants.
 2. Red Ribbon Escape és un joc recomanat per a adults, per tant destinat a persones majors de 18 anys. No obstant això, poden participar en Red Ribbon Escape persones d'entre 12 i 14 anys acompanyades d'un adult.
 3. Poden participar persones amb mobilitat reduïda, en cadires de rodes, però només un màxim de 2 cadires i sempre cal que hi hagi com a mínim una persona que pugui desplaçar-se en cadira. Cal comptar que una cadira de rodes ocupa l'espai de dos jugadors. Com l'espai físic que disposem en el primer tram de joc és limitat el màxim de participants en cadira de rodes per sessió serà de dos, acompanyats d'una o màxim dues persones sense cadira de rodes.
 4. Red Ribbon Escape es reserva el dret d'admissió en aquests casos:
  1. Està prohibit filmar o fotografiar a l'interior del local.
  2. Està prohibit participar en el joc en estat d'embriaguesa o sota els efectes de l'alcohol o de qualsevol tipus de drogues o altres substàncies psicotròpiques que alteren la ment. Tampoc es permet menjar o consumir begudes alcohòliques o drogues durant el joc.
  3. A qui porti sobre qualsevol objecte susceptible de causar dany a persones o coses.
  4. Falta de neteja personal.
  5. Esvalotadors comprovats que manifestin actituds violentes i que provoquin o incitin a qualsevol desordre a la sala.
 5. No serà possible iniciar el joc si hi ha un retard de 15 minuts respecte a l'hora reservada. En aquest cas, no es podrà canviar la sessió de joc ni es podrà reclamar el reemborsament de la tarifa abonada.
 6. La durada màxima del joc és d'una hora. No és possible allargar aquest temps. També s'ha de comptar amb un període de 10 a 15 minuts d'introducció prèvia al joc (una introducció que s'inicia a l'arribada del grup, just a l'hora reservada), i amb un temps posterior al joc, aproximadament entre 5 i 15 minuts , per comentar l'experiència amb els responsables de la sala.
 7. Red Ribbon Escape es reserva el dret a demanar drets d'imatge als usuaris, d'aquelles imatges que s'hagin pres dins les seves instal·lacions. Es faran servir aquestes imatges per penjar-les a la web, a les xarxes socials i per al seu ús promocional.
 8. Si durant el transcurs del joc un dels usuaris es indispone, ha de sortir del joc acompanyat d'un altre dels usuaris fins que es restableixi. La resta dels usuaris poden continuar jugant. En cas d'accident o d'indisposició greu, el personal de Red Ribbon Escape que controla el joc pot decidir detenir-lo per complet.

RESPONSABILITAT

1. Red Ribbon Escape en cap cas serà responsable de:

1.1. Els errors i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions o transmissions incompletes de manera que no es garanteixin que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius per efectuar les compres dels productes oferts.

1.2. De la producció de qualsevol tipus de dany i que el client o tercers poguessin ocasionar al lloc web impedint el normal desenvolupament de l'operativa de compra.

2. Red Ribbon Escape es reserva el dret de suspendre l'accés al lloc web sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins assegurar-se l'efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, Red Ribbon Escape col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il·lícita. Sense perjudici d'això, per a aquells clients que hagin adquirit amb anterioritat a la suspensió un producte a la pàgina web, se'ls garanteix l'exercici dels drets desistiment, o els derivats de la manca de conformitat del producte, mitjançant comunicació postal o electrònica a les adreces indicades a l'encapçalament del present document.

Responsabilitat limitada

Red Ribbon Escape ha desenvolupat les informacions presents en aquesta web en base a estudis fonamentats en l'experiència pròpia i de tercers per tal de proporcionar una eina d'ajuda als seus clients i presentar a Red Ribbon Escape i els seus productes i serveis. No obstant això, no s'efectua declaració ni garanties algunes, ni expresses ni implícites, per la integritat o correcció de la informació inclosa en aquest lloc web. Li preguem que tingui en compte que tot i que aquesta informació és correcta en la data de la publicació, podria quedar desactualitzada. Per tant, us recomanem que comprovi la informació que obtingui d'aquest lloc web abans d'utilitzar-la d'alguna manera. Les recomanacions que es facin en aquest lloc web no l'eximeixen de realitzar les seves pròpies comprovacions sobre la nostra última recomanació, en particular, en tot el relacionat amb fulles de dades de seguretat i especificacions tècniques i sobre productes recomanats i comercialitzats, amb vista a comprovar la seva idoneïtat per als processos i fins per als quals es destinen. Si necessita consell o instruccions relatives als nostres productes o serveis, faci posar-se en contacte amb nosaltres directament. Els usuaris d'aquest lloc web declaren que accepten accedir al lloc web i al seu contingut pel seu compte i risc. Ni Red Ribbon Escape ni tercers que participin en la redacció, producció o transmissió d'aquest lloc web assumiran cap responsabilitat per danys o lesions derivades de l'accés o la impossibilitat de tenir accés o de l'ús o impossibilitat d'utilitzar aquest lloc web o pel fet de haver confiat en informació facilitada en el mateix.

DRETS D'AUTOR

Red Ribbon Escape informa que el lloc web www.redribbonescape.com (els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web) es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits llevat de consentiment exprés i escrit de Red Ribbon Escape.

Les marques que s'esmenten en aquest lloc web corresponen a cada propietari de marca en particular.

L'Usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir i inclús d'intentar obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través d'o dels seus serveis emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte.

No està permesa la inclusió dels continguts d'en altres portals d'Internet, ni en altres mitjans o suports. Tampoc es permet la reproducció, distribució, comunicació pública ni transformació d'aquests continguts de, ja sigui gratuïtament o mitjançant contraprestació econòmica, i en qualsevol forma o suport, sense prèvia autorització de Red Ribbon Escape.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents Condicions Generals Red Ribbon Escape se sotmet als criteris de determinació competencial establerts en la legislació aplicable sobre consumidors i usuaris.

NUL·LITAT DE CLÀUSULES I VIGÈNCIA

En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Red Ribbon Escape podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos llevat de reconeixement exprés per part de Red Ribbon Escape.